Toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Door gebruikmaking van deze site stemt u in met alle hiernavolgende voorwaarden en bepalingen zonder enige wijziging uwerzijds.

Persoonlijk en commercieel gebruik

U zult zich onthouden van het wijzigen, formatteren, kopiŽren, afbeelden, distribueren, verzenden, openbaar maken, in licentie geven, overdragen of verkopen van enige informatie, producten of diensten welke u verkregen heeft van of met behulp van deze site. Dit houdt onder andere in dat u zich zult onthouden van het op enigerlei wijze afbeelden, van de homepage of pagina's met resultaten van deze site op uw eigen site.

Beperking van aansprakelijkheid

Brouwerij De Cock noch de verstrekkers van inhoud zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, directe, indirecte, bijzondere en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt schade als gevolg van problemen bij gebruik, schade aan gegevens of andere immatriŽle goederen, en/of de kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen en/of diensten, welke voortvloeit of gerelateerd is aan het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, niet toegestaan gebruik, werking en/of gebreken in de werking van deze site of diensten. Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens indien Brouwerij De Cock en/of de verstrekkers van inhoud van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van schade en ongeacht deze schade voortvloeit uit tekortkoming in de nakoming van gesloten overeenkomsten of onrechtmatige daad, dan wel anderszins.

Gebruik van logo's en schermafbeeldingen

U mag afbeeldingen van deze site gebruiken voor niet-commerciŽle doeleinden. Verzoeken voor commercieel gebruik kunnen via e-mail aangevraagd worden.

Links naar deze site

U mag links opnemen naar deze site voor niet-commerciŽle doeleinden. Verzoeken voor commercieel gebruik kunnen via e-mail aangevraagd worden.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij zien er strikt op toe dat alle gegevens die wij van u ontvangen nooit verspreid of verkocht worden aan een derde instelling, behalve om ons te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.